فعاليت هاي انجام شده

فعاليتهاي اين شرکت در دوبخش زير انجام مي پذيرد :
ارائه خدمات 
ارائه محصولات