طراحي و توليد                               در ايجاد مراکز
CERT ، يکي از عناصر اصلي که پيوند دهنده فرايندهاي مختلف داخليCERT و بستر ساز تعاملات درون و برون ســــازماني منطبق با سياست ها، ضوابط، و معيارهاي حاکم بر اين مراکز بوده و نقشي اساسي در تعـــريف و تفکيک وظايف کارکنان، کنترل پذير کردن فعاليت ها، ارزيابي عملکرد، تعيين اختيارات، ايجاد بانک هاي اطلاعاتي آسيب پــذيري ها، حوادث ، تـــجهيزات و ........... دارد و امکان ترکيب اطلاعات حاصل از حساسه ها و ساير اطلاعات دريافتي از جامعه قـلمرو را فراهم آورده و مي تواند تصويري عملياتي از تهديدات و آسيب پــذيري ها را بــــطور همزمان ارائه نمايد، سامانه نــــرم افزاري يکپارچه مديريت حوادث رايانه اي است.