طراحي و توليد


 با توجه باينکه فضاي سايبر محيطي براي انواع فعاليت هاي مجرمانه گرديده است، لــذا لازم است که ســـامانه هايي جهت ارتقاء امنيت و تقليل اقدامات مجرمانه و کاهش تهديدات سايبري بکار گرفته شود.سامانه هاي نظارت بر فعاليت کاربران در محيط اينترنت، استفاده از روش هاي پنهان نگاري و... از جمله تجهيزات مورد نياز مي باشند.اين شرکت فعاليت هايي را در طراحي و توليد اين قبيل سامانه ها انجام داده و آمادگي توليد سامانه هايي از اين قبيل را متناسب با نياز مشتري دارد.