خدمات

اين بخش از فعاليتهاي شرکت در حول محورهاي زير معطوف است :
تهيه و تدوين طرح هاي راهبردي،معماريکلان سازماني،و پياده سازيدرحوزه افتا
ايجاد مراکز CERT
ايجاد مراکز دفاع سايبر
 طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي و آگاه سازي در حوزه افتا 
مطالعات راهبردي و حل مسئله   • تهيه و تدوين طرح هاي راهبردي، معماري کلان سازماني، و پياده سازي در حوزه افتا
  • ايجاد مراکز CERT
  • ايجاد مراکز دفاع سايبر
  • طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي و آگاه سازي در حوزه افتا
  • اجراي پروژه هاي مطالعاتي وحل مسائل در حوزه امنيت و دفاع سايبر